Objednávky doručujeme do Packety za 2,15 €

V posledných 24 h sme pridali 13 922 kníh.

Knihobot

Obchodné podmienky pre nákup v spoločnosti Knihobot

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky pre nákup (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Knihobot s.r.o., IČO: 054 00 651, so sídlom na adrese Dukelských hrdinů 359/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 289573 (ďalej len „spoločnosť Knihobot“) upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 2079 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.2 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Tovar a jeho cena

2.1 Kúpnou zmluvou sa spoločnosť Knihobot ako predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej. Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí spoločnosti Knihobot, ako predávajúcemu kúpnu cenu.

2.2 Vecou, ktorá je predmetom kúpy, sa rozumejú hlavne knihy, časopisy a ďalšie predmety, s ktorými spoločnosť Knihobot bežne obchoduje (ďalej len „Tovar“), a ktoré sú vystavené v ponuke e-shopu spoločnosti Knihobot dostupnom na internetovej stránke www.knihobot.sk (ďalej len „e-shop“).

2.3 Všetok Tovar ponúkaný na e-shope je použitý, uplatní sa naň teda § 2167 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., českého občianskeho zákonníka.

2.4 Cena Tovaru vystaveného na e-shope je uvedená vrátane DPH. Cena Tovaru nezahŕňa poštovné náklady, ani prípadné náklady na dobierku alebo náklady spojené s platbou, účtované externými poskytovateľmi týchto služieb.

3. Nezáväzná rezervácia a osobné vyzdvihnutie na pobočke spoločnosti Knihobot

3.1 Tovar ponúkaný na e-shope si kupujúci môže nezáväzne rezervovať a po potvrdení spoločnosťou Knihobot osobne vyzdvihnúť vo vybranej pobočke spoločnosti Knihobot. Kupujúci je povinný Tovar pri prevzatí poriadne prehliadnuť a skontrolovať prípadné vady. Momentom osobného prevzatia Tovaru kupujúcim a zaplatením kúpnej ceny dochádza k nadobudnutiu vlastníckeho práva k Tovaru kupujúcim. 

3.2 Od kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa čl. 3.1 týchto obchodných podmienok nie je možné odstúpiť v zmysle čl. 5 týchto obchodných podmienok.

4. Objednávka Tovaru a doprava Tovaru poštovou službou

4.1 Tovar ponúkaný na e-shope si kupujúci môže nechať dopraviť na miesto určenia pomocou dopravnej spoločnosti. V takomto prípade je kúpna zmluva uzatvorená vo chvíli, keď spoločnosť Knihobot objednávku Tovaru potvrdí. 

4.2 Od kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa čl. 4.1 týchto obchodných podmienok je možné odstúpiť v zmysle čl. 5 týchto obchodných podmienok.

4.3. Náklady na dopravu Tovaru kupujúcemu hradí kupujúci, ak nerozhodne spoločnosť Knihobot inak. Aktuálny cenník poštovného a dobierky je k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Knihobot tu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená dištančným spôsobom, t.j. spôsobom v zmysle čl. 4 týchto obchodných podmienok, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, a to bez udania dôvodu.

5.2 Kupujúci spoločnosť Knihobot informuje o odstúpení od kúpnej zmluvy na e-mail info@knihobot.sk pred uplynutím štrnásť dňovej lehoty od dňa prevzatia Tovaru.

5.3 V náväznosti na výzvu spoločnosti Knihobot má kupujúci povinnosť zaslať alebo odovzdať spoločnosti Knihobot Tovar, ktorý od spoločnosti Knihobot obdržal, a to najneskôr do štrnástich dní od výzvy spoločnosti Knihobot. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ kupujúci Tovar odovzdá dopravcovi najneskôr posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s vracaním Tovaru nesie kupujúci.

5.4 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu spoločnosť Knihobot bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijal. Spoločnosť Knihobot vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, než akým boli zaplatené iba vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 5.5 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku narábania s Tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

6. Práva z vadného plnenia

6.1 Tovar je vadný, ak nie je dodaný v zjednanom množstve, akosti a prevedenia.

6.2 Kupujúci si Tovar po prevzatí prehliadne a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.

6.3 Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má Tovar pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti rozpoznať už pri uzatvorení zmluvy. Rovnako nemá kupujúci práva z vadného plnenia, pokiaľ sa jedná o bežné opotrebenia, prípadne o vady a poškodenia jasne zdokumentované pri predaji Tovaru.

6.4 Akonáhle zistí kupujúci vadu Tovaru, je jeho povinnosťou o tom informovať spoločnosť Knihobot bez zbytočného odkladu e-mailom. Ak neoznámi kupujúci vadu Tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

6.5 Spoločnosť Knihobot je povinná vydať kupujúcemu na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom v § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., českého občianskeho zákonníka.

6.6 Pokiaľ to spoločnosť Knihobot uzná za nevyhnutné, je kupujúci povinný predložiť reklamovaný Tovar k posúdeniu reklamácie. Reklamáciu spoločnosť Knihobot posúdi do 14 dní od obdržania reklamovaného Tovaru a o jej vybavení bude kupujúceho v tejto lehote informovať.

6.7 Právo kupujúceho z vadného plnenia u použitého Tovaru je možné uplatniť maximálne do 12 mesiacov od predaja Tovaru.

7. Doklad a účtenka

7.1 Spoločnosť Knihobot zašle doklad či účtenku kupujúcemu na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní objednávky. Kupujúci vykonaním objednávky s touto formou vystavenia účtenky a dokladu výslovne súhlasí.

7.2 O vybavovaní objednávky, dostupnosti a nedostupnosti Tovaru bude spoločnosť Knihobot informovať kupujúceho na e-mailovej adrese a mobilnom čísle, ktoré kupujúci uviedol pri vyplňovaní objednávky.

8. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

8.1 V prípade, že dôjde medzi spoločnosťou Knihobot a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr.

8.2 Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky ujednania medzi spoločnosťou Knihobot a Nakupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky.

9.2 Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť Knihobot meniť či dopĺňať.

9.3 Kontaktné údaje zákaznickej podpory sú uvedené na e-shope knihobot.sk

Adresa pre doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty je: info@knihobot.sk

Telefónne číslo: +421 222 205 121 (každý deň od 8:00 do 20:00)

Akékoľvek dotazy, podnety, pripomienky, či sťažnosti môžete riešiť na info@knihobot.sk

9.4 Toto je preklad obchodných podmienok z českého jazyka. Ich originálne znenie nájdete tu. V prípade nejasností vo výklade bude mať prednosť český text.

9.5 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 10.3.2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii TU.