Objednávky doručujeme po celom Slovensku do Packety za 2,15 €.
Objednávky doručujeme po celom Slovensku do Packety za 2,15 €.

Obchodné podmienky pre obstaranie predaja spoločnosťou Knihobot

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky pre obstaranie predaja (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Knihobot s.r.o., IČO: 054 00 651, so sídlom na adrese Dukelských hrdinů 359/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 289573 (ďalej len „spoločnosť Knihobot“) upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe komisionárskej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 2455 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej len „komisionárska zmluva“) Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou komisionárskej zmluvy.

1.2 Uzatvorením komisionárskej zmluvy komitent, t.j. podnikateľ, ktorý má záujem o obstaranie predaja spoločnosťou Knihobot (ďalej len „Záujemca“), poveruje spoločnosť Knihobot, aby ako komisionár obstarala predaj Tovaru za cenu, ktorú spoločnosť Knihobot uzná za vhodné a potom, aby cenu podľa vlastného presvedčenia znižovala v holandskej aukcii až do chvíle, keď je Tovar zakúpený zákazníkom, alebo keď sa stane nepredajným. V prípade, keď spoločnosť Knihobot Tovar posúdi ako nepredajný, Záujemca spoločnosť Knihobot poveruje, aby takýto Tovar zlikvidoval. Z predaja Tovaru náleží Záujemcovi výťažok ponížený o odmenu spoločnosti Knihobot.

1.3 Záujemcom môže byť iba fyzická osoba, ktorá tak nejedná v rámci svojich podnikateľských aktivít. Tovarom sa rozumejú hlavne knihy, časopisy a ďalšie predmety, s ktorými spoločnosť Knihobot bežne obchoduje a ktorý Záujemca spoločnosti Knihobot odovzdá za účelom obstarania predaja spoločnosťou Knihobot (ďalej len „Tovar“). Záujemca musí byť výhradným vlastníkom Tovaru.

1.4 Spoločnosť Knihobot obstaráva predaj Tovaru vlastným menom pre Záujemcu a na jeho účet a poskytuje mu s tým súvisiace služby, ktoré sú predovšetkým:

i. posúdenie hodnoty Tovaru, t.j. či je Tovar vhodný k ďalšiemu predaju a pokiaľ áno, za akú východiskovú cenu;

ii. nafotenie Tovaru, vytvorenie ponuky na e-shope dostupnom na internetovej stránke www.knihobot.sk (ďalej len „e-shop“) a správa tejto ponuky;

iii. ponúkanie Tovaru k predaju na e-shope spoločnosti Knihobot a prípadne aj na pobočkách spoločnosti Knihobot.

1.5 Spoločnosť Knihobot chráni Záujemcove záujmy, ktoré mu boli oznámené, alebo ktoré sa dajú rozumne predpokladať z povahy obchodu a Tovaru a informuje ho o každej okolnosti, ktorá môže mať vplyv na zmenu obstarávania predaja. Informácie o stave obstarávania predaja sú pre Záujemcu dostupné prostredníctvom systému na stránkach e-shopu.

2. Predbežné posúdenie predajnosti Tovaru

2.1 Spoločnosť Knihobot potenciálnym Záujemcom o zaistenie služby obstarania predaja Tovaru poskytuje zdarma službu predbežného posúdenia predajnosti Tovaru. Na predbežné posúdenie predajnosti Tovaru v súlade s týmto čl. 2 nemá Záujemca právny nárok. 

2.2 Spoločnosť Knihobot na základe fotografie a popisu Tovaru posúdi zmysluplnosť predaja Tovaru ako celku (nie hodnotu samostatných kníh alebo iného Tovaru), hlavne s ohľadom na fyzický stav Tovaru a predchádzajúcej skúsenosti s predajom. Tovar, ktorý je špinavý, príliš potrhaný alebo inak mechanicky poškodený, spoločnosť Knihobot nemusí posúdiť ako predajný. Tovar, ktorý javí známky plesne (žlté fliačiky na oriezke) alebo je zatuchnutý, spoločnosť Knihobot neprevezme.

3. Odovzdanie Tovaru do komisie

3.1 Tovar môže byť do spoločnosti Knihobot dopravený nasledujúcim spôsobom:

i. fyzickým odovzdaním Tovaru na pobočke spoločnosti Knihobot, a to aj bez predchádzajúceho objednania;

ii. zdarma prostredníctvom partnerských dopravných spoločností a 3. strán. Aktuálny zoznam partnerských dopravných spoločností a 3. strán a postup pri objednaní prepravy je TU

3.2 Záujemca môže zvoliť aj iný spôsob dopravy Tovaru do spoločnosti Knihobot, činí tak ale na vlastné náklady.

3.3 Komisionárska zmluva je uzatvorená momentom, keď spoločnosť Knihobot prevezme Tovar v súlade s čl. 3 týchto obchodných podmienok.

3.4 Spoločnosť Knihobot môže Tovar bez udania dôvodu odmietnuť a neprevziať. Záujemca nemá právny nárok na to, aby bol jeho Tovar prijatý spoločnosťou Knihobot do komisie.

3.5. Pokiaľ spoločnosť Knihobot predbežne posúdi Tovar v súlade s čl. 2 týchto obchodných podmienok ako predajný, avšak zaslaný Tovar nebude odpovedať zaslaným fotografiám alebo popisu, prípadne bude mať v popise neuvedené vady, nie je spoločnosť Knihobot povinná takýto Tovar do komisie prijať. Takýto Tovar je označený ako nepredajný a spoločnosť Knihobot ho na svoje náklady zklikviduje v súlade s čl. 4.5. týchto obchodných podmienok.

4. Následné posúdenie predajnosti Tovaru

4.1 Po prevzatí Tovaru z čl. 3 týchto obchodných podmienok spoločnosť Knihobot posúdi, či je Tovar vhodný na ďalší predaj. Záujemca je povinný oznámiť spoločnosti Knihobot všetky relevantné informácie a nezamlčať nič, čo by mohlo mať vplyv na predajnosť alebo hodnotu Tovaru.

4.2 Spoločnosť Knihobot bude Záujemcu informovať o tom, ktoré položky posúdila ako predajné a aká je navrhovaná predajná cena jednotlivých položiek, a to do 10 pracovných dní od prevzatia Tovaru.

4.3 Ak sa prevzatý Tovar nachádza v zlom stave, posúdi ho spoločnosť Knihobot ako nepredajný. V zlom stave sa považuje hlavne Tovar mechanicky poškodený či Tovar infikovaný plesňou. Z hygienických dôvodov nie je do predaja zaradený ani Tovar, ktorý je plesňou infikovaný iba v malom rozsahu.

4.4 Za nepredajný Tovar sa ďalej považuje položka, ktorej navrhovaná cena dosahuje čiastku nižšiu než 2 Eur.

4.5 Záujemca týmto poveruje spoločnosť Knihobot, aby Tovar, ktorý posúdi ako nepredajný, na vlastné náklady zlikvidovala.

5. Určenie ceny Tovaru a predaj Tovaru

5.1 Východiskovú cenu, za ktorú budú jednotlivé položky Tovaru ponúkané na e-shope (ďalej len „Východisková cena“), určuje spoločnosť Knihobot podľa stavu jednotlivých položiek Tovaru a na základe svojej databázy historických predajov. V prípade, keď nie je možné cenu položky Tovaru zistiť na základe databázy historických predajov, určí Východiskovú cenu poverený kompetentný zamestnanec spoločnosti Knihobot na základe predchádzajúcej skúsenosti s predajom podobných položiek.

5.2 Východisková cena je vyvolávacou cenou v holandskej aukcii. Cena jednotlivých položiek Tovaru je postupne znižovaná až do chvíle, keď je položka zakúpená zákazníkom. Výšku a rýchlosť postupného znižovania ceny Tovaru určuje spoločnosť Knihobot. 

5.3 V prípade, keď sa cena položky na základe holandskej aukcie zníži pod čiastku 2 Eur, považuje sa položka za nepredajnú. V takomto prípade spoločnosť Knihobot položku na svoje náklady zlikviduje v súlade s čl. 4.5. týchto obchodných podmienok.

5.4 V okamihu, keď dôjde k predaju položky, vzniká Záujemcovi nárok na výťažok z predaja podľa obchodných podmienok platných v deň prevzatia Tovaru.

5.5 Z každej predanej položky náleží Záujemcovi výťažok z predaja odpovedajúci 60 % z dosiahnutej predajnej ceny, znížený o 1,19 Eur.

6. Výplata výťažku z predaja Tovaru

6.1 Výťažok z predaja Tovaru je zaúčtovaný po predaji vo forme plne vyplatiteľnej pohľadávky na jeho Zákaznický účet, ktorý mu bol v spoločnosti Knihobot zriadený pri uzavretí zmluvy. Záujemca spravuje tento účet prostredníctvom osobného e-mailu, ktorý spoločnosti Knihobot oznámil pri uzavretí zmluvy. Záujemca môže tento Záväzok (Kredit) použiť na nákup ľubovoľného tovaru v spoločnosti Knihobot., alebo ho môže previesť na svoj bankový účet.

6.2 Výťažok z predaja Tovaru je pripísaný Záujemcovi okamžite po predaji Tovaru a je disponibilný do 14 dní od predaja Tovaru. Požiadavky na jednorazovú výplatu na bankový účet sú splatné do 14 dní, obvykle však do týždňa. Pokiaľ má Záujemca vo svojom účte nastavenú automatickú výplatu je výťažok splatný do 30 dní. 

6.3 Výplata výťažku je možná na eurový účet vedený v českej, slovenskej, rakúskej alebo nemeckej banke.

7. Odvolanie predaja

7.1 Záujemca má právo odvolať príkaz k obstaraniu predaja jednotlivej položky Tovaru (ďalej len „Odvolanie predaja“) iba do doby, než vznikne záväzok spoločnosti Knihobot voči kupujúcemu alebo než je Tovar označený spoločnosťou Knihobot ako nepredajný. V inom prípade nie je možné od komisionárskej zmluvy odstúpiť.

7.2 V prípade Odvolania predaja po tom, čo spoločnosť Knihobot Záujemcovi poskytla služby podľa čl. 1.4. týchto obchodných podmienok, je Záujemca povinný nahradiť spoločnosti Knihobot náklady, ktoré spoločnosť Knihobot vynaložila na obstaranie predaja. Spoločnosť Knihobot odvolanú položku pripraví k vyzdvihnutiu na pobočke spoločnosti Knihobot alebo odošle na adresu uvedenú Záujemcom do 14 dní od obdržania čiastky za Odvolanie predaja. Náklady na dopravu odvolanej položky k Záujemcovi hradí Záujemca.

7.3 Spoločnosť Knihobot je oprávnená Tovar zadržať, dokým náklady na obstaranie predaja, vrátane prípadných nákladov na dopravu, od Záujemcu neobdrží.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky ujednania medzi spoločnosťou Knihobot a Záujemcom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený komisionárskou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky.

8.2 Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť Knihobot meniť či dopĺňať.

8.3 Kontaktné údaje zákaznickej podpory sú uvedené na e-shope knihobot.sk

Adresa pre doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty je: info@knihobot.sk

Telefónne číslo: +421 222 205 121 (každý deň od 8:00 do 20:00)

Akékoľvek dotazy, podnety, pripomienky, či sťažnosti môžete riešiť na info@knihobot.sk

8.4 Toto je preklad obchodných podmienok z českého jazyka. Ich originálne znenie nájdete tu. V prípade nejasností vo výklade bude mať prednosť český text.

8.5 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 10.3.2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii TU.