Objednávky doručujeme do Packety za 2,69 €

V posledných 24 h sme pridali 13 678 kníh.

Knihobot

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU SPOLOČNOSTI KNIHOBOT

OBSAH

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 2. KÚPNA ZMLUVA
 3. ODOVZDANIE TOVARU
 4. ĎALŠIE POVERENIA
 5. KÚPNA CENA
 6. VYPLATENIE KÚPNEJ CENY PREDÁVAJÚCEMU
 7. POSÚDENIE PREDAJNOSTI TOVARU A LIKVIDÁCIA NEPREDAJNÉHO TOVARU
 8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky na predaj kníh predávajúcim spoločnosti Knihobot (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Knihobot s. r. o., IČO: 054 00 651, so sídlom na adrese Dukelských hrdinů 359/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 289573 (ďalej len „spoločnosť Knihobot“) a fyzickej osoby (ďalej len „predávajúci“), ktorá vznikla na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 1746 ods. 2 a § 2079 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. českého Občianskeho zákonníka medzi predávajúcim a spoločnosťou Knihobot (ďalej len „kupujúci“) pri predaji tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.2. Spoločnosť Knihobot prevádzkuje internetový obchod dostupný na adrese www.knihobot.sk (ďalej len „e-shop“) zameraný najmä na predaj použitých (tzv. secondhandových) kníh a iných publikácií (ďalej len „tovar“). Zoznam tovaru, s ktorým spoločnosť Knihobot obchoduje a o kúpu ktorého má typovo potenciálny záujem, je k dispozícii na webovej stránke www.knihobot.sk.

1.3. Predávajúci predkladá spoločnosti Knihobot ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených nižšie v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci berie na vedomie, že spoločnosť Knihobot nie je povinná prijať ponuku predávajúceho a uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s akýmkoľvek tovarom ponúkaným predávajúcim. V prípade nepredajného tovaru (pozri čl. 7.4 a nasl. obchodných podmienok) poveruje predávajúci spoločnosť Knihobot jeho ekologickou likvidáciou na náklady spoločnosti Knihobot.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať tovar, ktorý je predmetom kúpy, spoločnosti Knihobot ako kupujúcemu a umožniť kupujúcemu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a spoločnosť Knihobot sa ako kupujúci zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2.2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spoločnosťou Knihobot môže byť uzavretá:

2.2.1. diaľkovým spôsobom (t. j. online prostredníctvom webovej stránky Knihobot, ktorá je dostupná na adrese: www.knihobot.sk); alebo

2.2.2. v prípade, že predávajúci nevyužije možnosť online uzatvorenia kúpnej zmluvy, tak osobne (na pobočke spoločnosti Knihobot) alebo implicitne, t. j. inak ako ústne (napr. ak predávajúci jednostranne odovzdá tovar dopravcovi bez predchádzajúcej dohody so spoločnosťou Knihobot), a to za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

2.3. Na predaj tovaru je potrebné, aby mal predávajúci zriadený účet („zákaznícky účet“) na webovej stránke spoločnosti Knihobot. Zákaznícky účet bude predávajúcemu spoločnosťou Knihobot automaticky vytvorený, keď dostane e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci môže vždy skontrolovať tovar, na ktorý je kúpna zmluva uzatvorená, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa predaja tovaru spoločnosti Knihobot v prostredí zákazníckeho účtu. Predávajúci spravuje zákaznícky účet prostredníctvom e-mailovej adresy poskytnutej spoločnosti Knihobot. Predávajúcemu sa odporúča, aby sa pravidelne prihlasoval do zákazníckeho účtu a sledoval v ňom informácie týkajúce sa tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy online

2.4. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spoločnosťou Knihobot podáva predávajúci vyplnením a zaslaním spoločnosti Knihobot online formulára dostupného na internetovej stránke www.knihobot.sk a vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pobočke Knihobot

2.5. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je možné podať aj osobne, ak predávajúci prinesie tovar na pobočku spoločnosti Knihobot bez predchádzajúceho vyplnenia online formulára.

2.6. Operátor na pobočke Knihobot oboznámi predávajúceho s podmienkami kúpnej zmluvy a umožní mu podrobne sa oboznámiť s obchodnými podmienkami, ktoré sú v textovej podobe k dispozícii na každej pobočke Knihobot.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy implicitne (t. j. inak ako ústne)

2.7. Návrh na uzavretie môže predávajúci podať aj de facto na základe jednostranného úkonu predávajúceho, ak predávajúci bez predchádzajúceho vyplnenia online formulára alebo návštevy pobočky spoločnosti Knihobot prostredníctvom prepravných spoločností alebo iných tretích strán odovzdá tovar na prepravu/odoslanie spoločnosti Knihobot, alebo vloží tovar do určeného zberného boxu, alebo prinesie tovar na zberné miesto partnerských spoločností, ktorých zoznam je dostupný
na https://knihobot.sk/c/prinesiem-osobne („zberné miesto“). Predávajúci berie na vedomie, že okrem týchto obchodných podmienok sa na prepravu/odoslanie tovaru prostredníctvom prepravných spoločností alebo iných tretích strán môžu vzťahovať aj osobitné podmienky, ktorými sa riadi druh prepravy ponúkaný spoločnosťou Knihobot a zvolený predávajúcim (ďalej len „podmienky prepravy“). Tieto podmienky prepravy sú k dispozícii v závislosti od možností prepravy/odoslania, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na stránkach www.knihobot.sk.

2.8. V prípade návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy implicitne (t. j. inak ako ústne) je predávajúci povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním/odovzdaním tovaru na prepravu do spoločnosti Knihobot alebo jeho vložením do zberného boxu.

Prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

2.9. V prípade, že Knihobot v súlade s čl. 7 týchto obchodných podmienok dospeje k záveru, že tovar (prípadne jeho časť) je predajný, potvrdí predávajúcemu uzavretie kúpnej zmluvy (prijatie jeho ponuky) vo vzťahu k vybranému tovaru (alebo len vybraným položkám) prostredníctvom zákazníckeho účtu zobrazením tovaru (t. j. konkrétnych položiek tvoriacich predmet kúpnej zmluvy) v zákazníckom účte. O tejto skutočnosti bude predávajúci informovaný aj na uvedenú e-mailovú adresu.

Kúpna zmluva

2.10. Kúpna zmluva sa uzatvára s výhradou vlastníckeho práva, pričom spoločnosť Knihobot sa stáva vlastníkom tovaru (resp. konkrétnej položky) až v okamihu, keď Knihobot uzavrie kúpnu zmluvu na tovar so záujemcom o jeho kúpu.

2.11. Kúpna zmluva sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou v prípade nepredajného tovaru podľa čl. 7.8 obchodných podmienok.

2.12. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zobrazenia tovaru v zákazníckom účte.

3. ODOVZDANIE TOVARU

3.1. Predávajúci môže odovzdať tovar spoločnosti Knihobot nasledujúcim spôsobom:

i) fyzickým doručením tovaru na pobočku spoločnosti Knihobot, a to aj bez predchádzajúceho objednania;

ii) bezplatne prostredníctvom partnerských prepravných spoločností a tretích strán. Aktuálny zoznam partnerských prepravných spoločností a tretích strán a postup objednávania prepravy nájdete na webovej stránke www.knihobot.sk.

3.2. Predávajúci si môže zvoliť aj iný spôsob dopravy/prepravy tovaru spoločnosti Knihobot, ale robí tak na vlastné náklady a riziko.

4. ĎALŠIE POVERENIA

4.1. Predávajúci poveruje spoločnosť Knihobot, aby od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy až do nájdenia potenciálneho kupujúceho na tovar, tento tovar držala vo svojich priestoroch a na vlastné náklady. Predávajúci ďalej splnomocňuje spoločnosť Knihobot, aby:

i) posúdila predajnosť tovaru a určila východiskovú cenu tovaru v súlade so zásadami uvedenými v čl. 5 a 7 obchodných podmienok a zobrazila ju v zákazníckom účte;

ii) odfotila tovar, vytvorila vlastnú ponuku na predaj tovaru v e-shope a spravovala túto ponuku;

iii) ponúkala tovar na predaj vo vlastnom mene a na vlastný účet v e-shope a prípadne na pobočkách spoločnosti Knihobot.

5. KÚPNA CENA

5.1. Kúpna cena za tovar, ktorú má spoločnosť Knihobot zaplatiť predávajúcemu, je stanovená vo výške 60 % z predajnej ceny tovaru následne zníženej o 1,19 EUR („kúpna cena“).

5.2. Na účely vyššie uvedeného článku 5.1 obchodných podmienok sa predajnou cenou rozumie cena, za ktorú nový zákazník („kupujúci“) kúpi tovar od spoločnosti Knihobot prostredníctvom e-shopu. Východisková cena, za ktorú budú jednotlivé položky tovaru ponúkané v e-shope, bude stanovená na základe relevantných kritérií, ktorými sú najmä:

 • stav tovaru,
 • aktuálna dostupnosť tovaru na trhu a aktuálny dopyt po tovare na trhu a databáza histórie predajov.

(„Východisková cena“)

5.3. Knihobot sa zaväzuje, že východisková cena tovaru bude stanovená v súlade s čl. 5.2 obchodných podmienok tak, aby zodpovedala východiskovej cene rovnakého tovaru v rovnakom stave, ktorý je už inzerovaný v ponuke e-shopu.

5.4. S cieľom maximalizovať predajnosť tovaru predávajúci výslovne súhlasí a oprávňuje spoločnosť Knihobot postupne upravovať východiskovú cenu (smerom nahor aj nadol, aby odrážala zmeny v dopyte a ponuke na trhu), kým tovar nekúpi kupujúci zákazník („predajná cena“).

Príklad výpočtu kúpnej ceny:

Východisková cena tovaru bola stanovená na 10 EUR. Tovar sa za túto cenu nepredal, preto bola východisková cena znížená na 8 EUR a kupujúci zákazník kúpil tovar za túto predajnú cenu.
Kúpna cena, ktorú má spoločnosť Knihobot zaplatiť predávajúcemu za tovar, sa určí podľa nasledujúceho vzorca:
(60 % z predajnej ceny) – 1,19 EUR, t. j. pre vyššie uvedený prípad: (60 % z 8 EUR) – 1,19 EUR, t. j. 4,8 EUR – 1,19 EUR = 3,61 EUR  je kúpna cena, ktorá má byť predávajúcemu vyplatená za tovar.

5.5. Aktuálna predajná cena tovaru (vrátane ďalších relevantných informácií týkajúcich sa stavu a trvania ponuky na predaj tovaru) je vždy viditeľná a dostupná v zákazníckom účte a predávajúci si môže tieto informácie kedykoľvek pozrieť.

6. VYPLATENIE KÚPNEJ CENY PREDÁVAJÚCEMU

6.1. Spoločnosť Knihobot uhradí kúpnu cenu predávajúcemu vo forme splatnej pohľadávky v plnej výške na jeho zákaznícky účet v okamihu, keď si kupujúci zákazník zakúpi tovar prostredníctvom e-shopu. Výška celkovej pohľadávky predávajúceho voči spoločnosti Knihobot je vždy viditeľná v zákazníckom účte v zložke Vyúčtovanie. Predávajúci môže túto pohľadávku použiť:

6.1.1. na nákup akéhokoľvek tovaru v e-shope (t. j. pohľadávka predávajúceho bude započítaná s cenou jeho objednávky), pričom v prípade, že:

6.1.1.1. pohľadávka predávajúceho je vyššia ako celková cena jeho objednávky, jeho pohľadávka zaniká len vo výške ceny objednávky a vo zvyšnom rozsahu naďalej existuje;

6.1.1.2. pohľadávka predávajúceho je nižšia ako celková cena jeho objednávky, jeho pohľadávka zaniká v celom rozsahu a predávajúci je povinný zaplatiť zostávajúcu časť ceny svojej objednávky.

6.1.2. môže ju previesť na svoj bankový účet vo forme finančných prostriedkov, a to:

6.1.2.1. zadaním jednorazového príkazu na výplatu na svojom zákazníckom účte alebo

6.1.2.2. nastavením automatických výplat na svojom zákazníckom účte.

6.2. Kúpna cena je pripísaná na zákaznícky účet predávajúceho ihneď po predaji tovaru spoločnosťou Knihobot kupujúcemu zákazníkovi a je k dispozícii do 14 dní od predaja tovaru.

6.3. V prípade, že si predávajúci želá, aby bola kúpna cena uhradená na bankový účet predávajúceho po uplynutí 14 dní od pripísania kúpnej ceny na zákaznícky účet, sú tieto finančné prostriedky prevedené zo zákazníckeho účtu na bankový účet predávajúceho do 14 dní, spravidla však do jedného týždňa od zadania takej požiadavky predávajúceho. Túto požiadavku predávajúci zadáva v prostredí zákazníckeho účtu.

6.4. Ak má predávajúci v svojom zákazníckom účte nastavenú automatickú úhradu pohľadávok z kúpnej ceny, tieto pohľadávky sa uhrádzajú na bankový účet predávajúceho spravidla raz za 7 dní, najmenej však raz za 30 dní odo dňa zadania tejto požiadavky.

7. POSÚDENIE PREDAJNOSTI TOVARU A LIKVIDÁCIA NEPREDAJNÉHO TOVARU

7.1. Ak predávajúci využije možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu online v zmysle čl. 2.4 obchodných podmienok a pri vyplnení príslušného formulára nahrá fotografie tovaru, vykoná spoločnosť Knihobot predbežné posúdenie predajnosti tovaru a informuje predávajúceho, ktoré konkrétne položky tovaru má potenciálny záujem od predávajúceho kúpiť. Predbežné posúdenie predajnosti tovaru je nezáväzné a slúži len na informáciu predávajúceho.

7.2. Po prijatí tovaru spoločnosť Knihobot záväzne posúdi na základe fyzickej kontroly tovaru, či je tovar vhodný na ďalší predaj respektíve kúpu. Predávajúci je povinný poskytnúť spoločnosti Knihobot všetky relevantné informácie a nesmie zatajiť nič, čo by mohlo ovplyvniť predajnosť alebo hodnotu tovaru.
Predávajúci ďalej vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom tovaru, a ak nie je, že bol vlastníkom alebo spoluvlastníkom tovaru splnomocnený na uzavretie kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru.

7.3. Spoločnosť Knihobot bude predávajúceho informovať o tom, ktoré položky vyhodnotila ako predajné, a o východiskovej cene každej položky tak, že ich zobrazí v zákazníckom účte do 30 pracovných dní od prijatia tovaru.

7.4. Ak je prijatý tovar v zlom stave, spoločnosť Knihobot ho bude považovať za nepredajný. Za zlý stav sa považuje najmä poškodený tovar (poškodením sa rozumejú najmä škvrny, odreniny, natrhnutia, chýbajúce strany, nápisy a ručne písané poznámky atď.) alebo tovar napadnutý plesňami. Z hygienických dôvodov nie je zahrnutý do predaja ani tovar, ktorý je napadnutý plesňami len v malom rozsahu.

7.5. Za nepredajný môže byť považovaný aj tovar, ktorého východisková cena je nižšia ako 2 EUR alebo tovar, ktorý nebol predaný do 1 roka od jeho prvého vystavenia v e-shope.

7.6. Spoločnosť Knihobot je povinná informovať predávajúceho o tom, že tovar bol označený za nepredajný alebo že sa stal nepredajným, a to prostredníctvom zákazníckeho účtu.

Nepredajný tovar od začiatku

7.7. Predávajúci týmto oprávňuje spoločnosť Knihobot, aby tovar, ktorý bol z vyššie uvedených dôvodov posúdený za nepredajný, zlikvidovala ekologickým spôsobom na vlastné náklady.

Nepredajný tovar z dôvodu nízkej predajnej ceny alebo po uplynutí 1 roku

7.8. V prípade, že tovar bude označený za nepredajný v súlade s čl. 7.5 obchodných podmienok, zaniká platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy vo vzťahu k takémuto tovaru dňom, kedy predávajúci dostane od spoločnosti Knihobot informáciu o nepredajnosti tovaru prostredníctvom zákazníckeho účtu.

7.9. Ustanovenie článku 7.7 obchodných podmienok sa v takomto prípade uplatňuje rovnako.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1. Predávajúci aj Knihobot môžu od kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch ustanovených zákonom č. 89/2012 Z. z. českého Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2. V prípade, že predávajúci alebo Knihobot odstúpia od kúpnej zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú vrátiť si prijaté plnenie najneskôr do 14 dní. Náklady spojené s vrátením plnenia znáša každá strana samostatne.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Všetky ustanovenia a právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok uzatvorené medzi spoločnosťou Knihobot a predávajúcim sa riadia právom Českej republiky. Dohovor OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatňuje. V prípade sporu sa Knihobot a predávajúci zaväzujú urobiť všetko pre to, aby spor vyriešili zmierom.

9.2. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.

9.3. Spoločnosť Knihobot archivuje uzavretú kúpnu zmluvu najmenej tri roky od jej uzavretia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov. V odôvodnených prípadoch umožní spoločnosť Knihobot predávajúcemu prístup ku kúpnej zmluve.

9.4. Spoločnosť Knihobot je oprávnená dopĺňať alebo meniť obchodné podmienky v súvislosti so zmenami platných právnych predpisov a zmenami na trhu s ponúkaným tovarom.

9.5. Kontaktné údaje spoločnosti Knihobot sú:

 • telefónne číslo zákazníckeho servisu spoločnosti Knihobot: +421 222 205 121 (každý deň od 8:00 do 20:00)
 • e-mailová adresa: info@knihobot.sk
 • ďalšie kontaktné údaje sú k dispozícii na adrese: https://knihobot.sk/c/kontakt

Akékoľvek otázky, návrhy, pripomienky alebo sťažnosti môžete posielať na adresu info@knihobot.sk. Spoločnosť Knihobot odpovie na všetky sťažnosti písomne do 7 dní od ich doručenia.

9.6. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.11.2023 a rušia predchádzajúce obchodné podmienky pre obstaranie predaja spoločnosťou Knihobot. Obchodné podmienky platné do 28.11.202. sú k dispozícii tu.

9.7. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, alebo je alebo bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté a naďalej platné. Knihobot a predávajúci sa dohodli, že takéto neplatné ustanovenia budú nahradené platnými ustanoveniami tak, aby sa tieto nové ustanovenia čo najviac približovali zámeru a účelu nahradených ustanovení.